Kontakt

pinoy logotip

Agencija za posredovanje pri zapošljavanju prema rješenju Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Klasa: UP/I102-02/09-04/26
URBROJ:526-08-02-03/2-09-8

OIB: 86556440901
IBAN: HR5824020061101075375,
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
MBS: 080658471

Upisan u Registar trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Uprava Društva: Stjepan Jagodin, direktor

Klizi na vrh